Fotbollsplaner SKARA

Fotbollsplaner SKARA Byggnation av 2st fotbollsplaner öster om E20, en konstgräs samt en färdiggräs.

KV Penta SKÖVDE

KV Penta SKÖVDE Omdränering och iordningställande av yttre miljö

Lidåkers Förskola

Lidåkers Förskola Rivning av gammal förskola, grundläggning för ny förskola, byggnation av ny förskolegård, nya parkeringar samt ny angöringszon.

Rackeby Kyrka

Rackeby kyrka Upplockning delar av kyrkogårdmur som rasat.

Läckö slott

Inre Borggård – Läckö slott Iordningställande av inre borggården på Läckö slott. Rörkanalisation samt kalkstensbeläggning.

Södra Kållands pastorat

Anläggning av askgravlund , askgravplats. Läggning murar samt gångar av kalksten , grusade gångar belagda med natursingel, planteringsytor , smyckningsytor. Beställare: Södra Kållands pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping Anläggning av ny askgravlund granitmurar , stensättning , grönytor Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

BRF Örthagen

Byte av dränering och dagvattenledningar, fuktskydda och isolera källarväggar. Anläggningsarbeten omfattar även asfalteringsarbeten och entréer, belysning, yttre miljö i hela området. Beställare: BRF Örthagen, HSB